Strona główna Zaloguj   Przypomnij hasło   Rejestracja   Kontakt

Same korzyści na Bank!


Wyślij nowe hasłoWyślij ponownie mail aktywacyjny


* I miejsce w kategorii Przyjazny Bank - Bankowość mobilna w 2016 roku.
Ranking Przyjazny Bank "Newsweeka" 2016.

Partnerem Promocji jest mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2015 r. wynosi 168.840.228

Akcja pod nazwą "Same korzyści - Bilety na Bank" trwa od 27.04.2017 roku do 31.05.2017 roku lub z zastrzeżeniem, że w przypadku wyczerpania puli Nagród przed 31.05.2017 roku Organizator jest uprawniony do zakończenia Akcji odpowiednio wcześniej, o czym poinformuje zamieszczając komunikat w Serwisie. Dokonanie rejestracji w Aplikacji i złożenie wniosku o Konto i Kartę nie będzie wówczas możliwe.

Uczestnikami Akcji mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, posiadające obywatelstwo polskie oraz miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

Uczestnikami Akcji nie mogą być klienci Banku posiadający konto osobiste prowadzone w złotych polskich w Banku w okresie od 1 stycznia 2016 roku włącznie do momentu otwarcia rachunku w ramach Akcji.

Aby skorzystać z Akcji i otrzymać Nagrodę należy spełnić warunki określone w Regulaminie, w tym m.in.:

I. w terminie do 31.05.2017 roku z zastrzeżeniem możliwości wcześniejszego zakończenia Akcji: • założyć swój profil w Aplikacji, przez podanie adresu e-mail, imienia i nazwiska, • kliknąć w aktywny link udostępniony w Serwisie, który przekieruje na stronę serwisu Partnera, • wyrazić zgodę na zwolnienie Banku z tajemnicy bankowej w zakresie określonym na stronie, • prawidłowo wypełnić i wysłać wniosek o Konto w promocji wraz z Kartą,

II. zawrzeć z Bankiem Umowę o Konto.

III. zawrzeć z bankiem Umowę o Kartę.

IV. najpóźniej w kolejnym miesiącu następującym po miesiącu otwarcia Konta Uczestnik wykonana co najmniej PIĘĆ TRANSAKCJI na dowolną kwotę. Przez transakcję rozumie się: płatność Kartą, przelew na konto w innym banku lub płatności internetowe zaksięgowane na otwartym Koncie. Wypłata z bankomatu i przelew z Konta na rachunki prowadzone w mBanku nie będą brane pod uwagę. Nie będą brane pod uwagę płatności anulowane.

V. w terminie do 15.06.2017 w Aplikacji wybrać JEDNĄ z dwóch Nagród

Z jednego profilu w Aplikacji można wysłać tylko jeden wniosek o Konto.
Jeden Uczestnik może otrzymać tylko jedną Nagrodę, bez względu na liczbę założonych profili w Aplikacji i złożonych wniosków o Konto

Organizatorem działań promocyjnych pod hasłem "Same korzyści - Bilety na Bank" oraz fundatorem dwóch podwójnych zaproszeń do wybranego kina Helios S.A. na terytorium Polski albo karty podarunkowej do Rossmanna o wartości 100 zł jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy 47.665.426 zł wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, REGON 011559486.

Copyright © Agora SA